W CZYM UPADŁOŚĆ LEPSZA OD EGZEKUCJI KOMORNICZEJ

Często osoby, które zdążyły złożyć wniosek o upadłość przed rozpoczęciem egzekucji komorniczej i przed tzw. windykacją terenową –  nie doceniają przywilejów postępowania  upadłościowego, w czasie którego nie jest prowadzona egzekucja komornicza.

Jaki jest cel egzekucji komorniczej

Egzekucja komornicza zmierza do zaspokojenia wierzyciela w całości bez względu na sytuację dłużnika. Postępowaniem egzekucyjnym kieruje tak naprawdę nie Komornik,  lecz wierzyciel.

W dużej mierze to od wierzyciela zależy jakie działania będzie podejmował wierzyciel. Dla tych osób, które nie miały nigdy postępowania egzekucyjnego  wyjaśnię, że czynności Komornika mogą polegać m.in. na zajęciu rachunków bankowych, zajęciu wynagrodzenia za pracę, zajęcia naszych wierzytelności od innych osób, zajęcia i sprzedaży ruchomości np. telewizora czy samochodu i najbardziej dotkliwy środek – zajęcie i sprzedaż naszego mieszkania czy domu. Komornik nie będzie pytał czy mamy dokąd się przeprowadzić czy też czy mamy za co wynająć mieszkanie. Ostatecznym zadaniem  komornika będzie  opróżnienie lokalu – jeśli nie opuścimy swojego mieszkania czy domu dobrowolnie. Dodatkowo doliczy spore koszty opróżnienia, którymi nas obciąży. Mówiąc wprost, komornik zabierze nam wszystko co będzie nadawało się do sprzedaży, sprzeda nieruchomość a my, jak to ma miejsce w znacznej części przypadków zostaniemy nie tylko z niczym lecz z niespłaconymi długami od których w dalszym ciągu rosną odsetki.

Jaką część wynagrodzenia zajmie komornik

W przypadku umowy o pracę, w zależności od  rodzaju  egzekwowanej wierzytelność  (alimenty są uprzywilejowane) Komornik zajmie do  60% naszego wynagrodzenia , jednak nie więcej niż do wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Jeśli mamy umowę zlecenie – zajęciu podlega całe wynagrodzenie.  Muszę nadmienić, że często dłużnicy nie wiedzą o tym, że jeśli umowa zlecenie jest naszą jedyną umową, świadczenie z umowy zlecenie wykonujemy systematycznie i otrzymujemy periodyczne wynagrodzenie to umowa  będzie podlegała takiej samej  ochronie jak umowa o pracę. Jednak uzyskanie takiej ochronie będzie wymagało złożenia do komornika stosownego wniosku w tym zakresie.

Jaki jest cel postępowania upadłościowego

W przeciwieństwie do postępowania egzekucyjnego, celem postępowania  upadłościowego jest oczywiście zaspokojenie wierzycieli w jak największym zakresie jednak z uwzględnieniem interesu „upadłego” w ten sposób, aby przywrócić mu płynność finansową.

Dlatego po ogłoszeniu upadłości  najpierw  ulegają zawieszeniu  postępowania egzekucyjne a po uprawomocnieniu się postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości – umorzeniu. Z dniem upadłości przestają być naliczane odsetki ( z wyjątkiem odsetek od wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo, jednak odsetki są wówczas zaspokajane jedynie do wysokości kwoty uzyskanej z zabezpieczenia).

Jaką część wynagrodzenia zajmie syndyk?

Syndyk zajmie wynagrodzenie również w tej samej wysokości co komornik, jednak w przypadku ustalenia, że umowa zlecenie jest naszą jedyną, pozostawi kwotę wynagrodzenia minimalnego wynagrodzenia bez konieczności składania dodatkowych wniosków.

Dodatkowo,  w sytuacji, gdy „upadły” potrzebuje dodatkowych środków np. na swoje leczenie, syndyk może pozostawić do dyspozycji upadłego wyższą kwotę. W postępowaniu komorniczym, koszty leczenia czy wyżywienia upadłego nie będę miały znaczenia dla prowadzonych czynności.

Po ogłoszeniu upadłości ucichną też namolne telefony od firm windykacyjnych domagających się spłaty wierzytelności.

Uważam też, że  „zmiana komornika na syndyka” da też większy komfort psychiczny i tak już na pewno zszarganym nerwom dłużnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *