POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE JEST W INTERESIE WIERZYCIELA

Często wierzyciele „straszą” swoich dłużników, że zgłoszą wniosek o ogłoszenie ich upadłości. Jednak nie jest to właściwa droga.  Jeśli chcemy doprowadzić dłużnika do bankructwa to owszem, w myśl zasady „skoro ja nie mam to on też mieć nie będzie”.  Z reguły postępowanie restrukturyzacyjne  pozwala na zaspokojenie wierzycieli w wyższym stopniu.

Co zyskamy przez utrzymanie przedsiębiorstwa dłużnika?

Utrzymanie przedsiębiorstwa dłużnika jako całości przeważnie pozwala zaspokoić wierzycieli w wyższym stopniu  m.in. przez zaspokojenie w ramach realizacji przyjętego układu bądź też przez sprzedaż przedsiębiorstwa jako całości. Wartość przedsiębiorstwa jako zorganizowanej całości przedstawia bowiem wyższą wartość niż uzyskana wartość w wyniku sprzedaży poszczególnych składników majątku.

Utrzymanie przedsiębiorstwa jako całości pozwala również na ograniczenie negatywnych skutków społecznych jakim jest często utrata miejsc pracy bądź niewywiązanie się z zawartych kontraktów.

Taka sytuacja była szczególnie widoczna przy ogłaszaniu upadłości deweloperów, której konsekwencją była lawinowa upadłość podwykonawców, którzy mimo zrealizowanych prac pozostali bez wynagrodzeń i nie mogli zapłacić wynagrodzeń swoim pracownikom.

O wiele korzystniejsze dla obu stron wydaje się zatem przystanie przez wierzycieli na ustępstwa w zakresie umorzenia części zobowiązań niż domaganie się bezwzględnie zapłaty całości, co w przypadku podmiotów zagrożonych niewypłacalnością jest obiektywnie niemożliwe do zrealizowania.

Groźba umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego w przypadku nieregulowania przez dłużnika bieżących zobowiązać.

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest stworzenie instrumentów prawnych pozwalających na rozwiązanie sytuacji kryzysowej dłużnika związanej z zagrożeniem niewypłacalnością celem uniknięcia upadłości dłużnika, a tym samym zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak najwyższym zakresie. Istotne jest aby restrukturyzacja stworzyła realną możliwość wyjścia przedsiębiorcy z problemów finansowych a nie stwarzała jedynie fikcji, która prowadzić będzie do pokrzywdzenia wierzycieli. Dlatego mimo otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego a nawet po zatwierdzeniu układu sąd może uchylić postanowienie zatwierdzające układ i umorzyć postępowanie jeśli „Główne  cele postępowanie restrukturyzacyjnego” nie są realizowane. Brak realizacji założeń planu restrukturyzacyjnego  np. w zakresie przychodów operacyjnych, niższe wpływy od przewidywanych mogą prowadzić do nie regulowania bieżących zobowiązań powstałych po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego. Niewątpliwie prowadzi to do trudności a nawet niemożliwości wykonania zatwierdzonego układu.

W takiej sytuacji w interesie wierzyciela jest bieżące monitorowanie postępowania i ewentualne zgłaszanie zastrzeżeń do układu, tak aby Sąd II instancji ocenił wykonywanie założeń postępowania i odmówił zatwierdzenia układu.

1 komentarz

  1. upadlosc-konsumencka

    Postępowanie restrukturyzacyjne to jest bardzo dobre rozwiązanie. Zmierza ono do tego żeby w jak największym stopniu zaspokoić wierzyciela. Co jest w jego interesie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *