UKŁAD Z BANKIEM – ROZWIĄZANIE DLA FRANKOWICZÓW

Nowelizacja Prawa upadłościowego daje nowe możliwości dla osób nadmiernie zadłużonych. Ustawa, oprócz możliwości ubiegania się o upadłość i w konsekwencji możliwość umorzenia zobowiązań po wykonaniu planu spłaty wprowadza nowe przepisy umożliwiające zawarcie układu z wierzycielami.
Rozwiązanie jest naprawdę godne uwagi, gdyż umożliwia zachowanie majątku dłużnika – najczęściej nieruchomości.
Rozwiązanie tym powinni być szczególnie zainteresowani Frankowicze gdyż układ z Bankiem – zawarty według nowych przepisów Prawa upadłościowego umożliwi im zachowanie mieszkania i ustalenie nowych warunków spłaty. Poniżej przedstawiam kilka informacji praktycznych w zakresie możliwości zastosowania nowych przepisów.

Dla kogo układ z wierzycielami?

Wniosek o zawarcie układu z wierzycielem – a posługując się nomenklaturą z ustawy – wniosek o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, może złożyć dłużnik będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, który stał się niewypłacalny.

Jakie korzyści płyną z tego rozwiązania?

Przy tym rodzaju postępowania dłużnik ma możliwość zachowania swojego majątku na przykład nieruchomości w której mieszka. Dodatkową korzyścią jest to, że dłużnik w tym postępowaniu nie staje się „upadłym”, co dla niektórych jest równie ważne.

Kiedy Sąd uwzględni wniosek dłużnika?

Sąd uwzględnia wniosek dłużnika o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, jeżeli możliwości zarobkowe dłużnika oraz jego sytuacja zawodowa wskazują na zdolność do pokrycia kosztów postępowania o zawarcie układu oraz możliwość zawarcia i wykonania układu z wierzycielami.

Jakie są wymogi formalne wniosku o zawarcie układu i ile wynosi opłata ?

Wniosek o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli składa się na urzędowym formularzu do sądu upadłościowego. We wniosku należy podać wstępne propozycje układowe. Wnioskodawca musi uiścić zaliczkę na wydatki postępowania w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim sektorze roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – czyli składając wniosek należy wpłacić zaliczkę w kwocie 5.148,07 zł. (przepisy wejdą w życie w marcu 2020r.)

Co w sytuacji gdy Sąd nie uwzględni wniosku o zawarcie układu?

Jeżeli Sąd uzna, że brak jest realnych szans na zawarcie układu bądź sprzeciwią się temu wierzyciele sąd oddali wniosek. Bez wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości Sąd nie ogłosi upadłości a zatem jesteśmy znowu w sytuacji sprzed zgłoszenia wniosku. Nie ma tu analogii do postępowania restrukturyzacyjnego, gdzie w przypadku braku zawarcia układu Sąd ogłasza upadłość.

2 Comments

  1. piotr

    Nie powinniśmy czuć się bezbronnym w kontakcie z bankiem. Jeżeli tylko nie czujemy się pewni, to warto rozważyć skorzystanie z pomocy prawnika.

  2. DamianS

    Osoby zadłużone nie mają łatwej sytuacji, więc taki wniosek będzie dla nich ogromnym ratunkiem przed całkowitym zabraniem majątku, czy nieruchomości mieszkalnej. Według mnie jest to możliwość, dzięki której można coś zyskać, nie być na straconej pozycji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *