RESTRUKTURYZACJA ALTERNATYWĄ DLA UPADŁOŚCI

Kilka słów o postępowaniu restrukturyzacyjnym

Postępowanie restrukturyzacyjne uregulowana w nowych przepisach ustawy – Prawo Restrukturyzacyjne jest postępowaniem o charakterze zbiorczym, którego celem jest uniknięcie upadłości niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością przedsiębiorcy poprzez umożliwienie mu przeprowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstwa na drodze zawarcia układu z wierzycielami lub działań sanacyjnych.

W ramach postępowania restrukturyzacyjnego ustawodawca wyróżnił:

przyśpieszone postępowanie układowe – przeznaczone dla przedsiębiorcy zagrożonego niewypłacalnością lub niewypłacalnego, który zamierza dokonać restrukturyzacji swojego przedsiębiorstwa na drodze układu zawartego z wierzycielami, a którego suma wierzytelności spornych, uprawnionych do głosowania nad układem, nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawnionych do głosowania nad układem – wniosek o wszczęcie tego rodzaju postępowania Sąd rozpoznaje na podstawie wniosku i załączonych do niego dokumentów w terminie jednego tygodnia od jego złożenia

postępowanie układowe – przeznaczone dla przedsiębiorcy zagrożonego niewypłacalnością lub niewypłacalnego, który zamierza dokonać restrukturyzacji swojego przedsiębiorstwa na drodze układu zawartego z wierzycielami, a którego suma wierzytelności spornych , uprawnionych do głosowania nad układem, przekracza 15% sumy wierzytelności uprawnionych do głosowania nad układem. We wniosku dłużnik powinien uprawdopodobnić swoją zdolność do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania układowego i zobowiązań powstałych po jego otwarciu. Wniosek o otwarcie postępowania układowego Sąd rozpoznaje zasadniczo w terminie dwóch tygodni.

– postępowanie sanacyjne – przeznaczone dla przedsiębiorcy zagrożonego niewypłacalnością lub niewypłacalnego, który zamierza dokonać restrukturyzacji swojego przedsiębiorstwa na drodze układu zawartego z wierzycielami oraz działań sanacyjnych. Podobnie jak w przypadku wniosku o otwarcie postępowania układowego dłużnik powinien uprawdopodobnić swoją zdolność do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania układowego i zobowiązań powstałych po jego otwarciu,

postępowanie o zatwierdzenie układu – w przeciwieństwie do postępowań opisanych wyżej, to postępowanie ma zasadniczo charakter pozasądowy. Postępowanie jest wszczynane nie decyzją Sądu lecz w wyniku decyzji dłużnika zawierającego umowę z nadzorcą układu. Sam wniosek dłużnika nie zmierza do otwarcia postępowania lecz do jego zakończenia poprzez zatwierdzenie przez sąd zawartego z wierzycielami układu. Elementem wniosku w tym postępowaniu jest również sprawozdanie nadzorcy układu, które zawiera stwierdzenie przyjęcia układu, ocenę zgodności z prawem przebiegu samodzielnego zbierania głosów wraz z oceną możliwości wykonania układu przez dłużnika a także plan restrukturyzacyjny, który sporządza nadzorca układu.

Skuteczność tych postępowań ma zapewnić zasada szybkości, równości oraz jawności.

Wniosek w postępowaniu restrukturyzacyjnym:

Niewątpliwie, najważniejszym etapem postępowania jest odpowiednie przygotowanie wniosku restrukturyzacyjnego. Prócz formalnych wymogów w zakresie oznaczenia Sądu oraz danych dłużnika, bardzo istotnym elementem właściwe uzasadnienie zdolności restrukturyzacyjnej dłużnika – czyli uzasadnienie twierdzeń o stanie niewypłacalności bądź zagrożenia tym stanem.

Drugim istotnym elementem jest zdolność do zaspokajania kosztów postępowania oraz zobowiązań powstałych po jego otwarciu. Dlatego też, w treści wniosku należy określić wielkość kosztów postępowania oraz zobowiązań, które mogą powstać po jego otwarciu, a następnie uprawdopodobnienie, że dłużnik posiada zdolność do ich regulowania. W tym celu, mając na uwadze jak najrzetelniejsze przygotowanie wniosku, dłużnik powinien wskazać na przykład:

  • tabelaryczne zestawienie kosztów i zobowiązań, jakich spodziewa się po otwarciu postępowania,
  • wyciąg z rachunku bankowego wskazujący na posiadane przez dłużnika środki przeznaczone na pokrycie kosztów postępowania,
  • zestawienie czekających na realizację faktur wraz ze wskazaniem terminu płatności.

Przesłanki negatywne

Oprócz zaistnienia przesłanek pozytywnych do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego Sąd bada również istnienie przesłanki negatywnej jaką jest możliwość pokrzywdzenia wierzycieli. Mimo, że dłużnik nie jest zobligowany do wykazania okoliczności negujących zaistnienie przesłanki negatywnej, to w interesie dłużnika leży przedstawienie korzyści, które przemawiają za postępowaniem restrukturyzacyjnym w zestawieniu z ogłoszeniem jego upadłości. Jak każde postępowanie, postępowanie restrukturyzacyjne obarczone jest również ryzykiem, które w wypadku niepowodzenia, w głównej mierze ponoszą wierzyciele.

Dodatkowe elementy wniosku

W przeciwieństwie do wniosku o ogłoszenie upadłości, we wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego dłużnik może wskazać konkretną osobę do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego czy zarządcy (oczywiście osoba musi posiadać kwalifikacje do pełnienia tej funkcji). Wniosek poparty zgodą wierzycieli posiadających 30% sumy wierzytelności jest dla Sądu wiążący.

Dodatkowym elementem może być też wniosek o zezwolenie na wykonywanie przez dłużnika, w toku postępowania, zarządu nad całością lub częścią przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu. Wniosek ten musi uzasadniać istnienie potrzeby osobistego sprawowania zarządu przez dłużnika dla skutecznego prowadzenia postępowania a także gwarancja należytego sprawowania tego zarządu przez dłużnika.

Podsumowanie

Postępowanie restrukturyzacyjne stanowi realizację polityki „drugiej szansy” dla przedsiębiorców, dla których fiasko przedsięwzięcia gospodarczego wynika często z niekorzystnej zmiany warunków ekonomicznych. W moim przekonaniu zasada szybkości, równości oraz jawności postępowania zwiększy szansę na skuteczną restrukturyzację przedsiębiorstwa dłużnika i pozwoli uniknąć upadłości wielu przedsiębiorców co niewątpliwie działa z korzyścią dla ich wierzycieli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *